rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

19 maja br. o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej ośmiu diakonów diecezji pelplińskiej otrzymało święcenia kapłańskie, a wśród nich Aleksander Wisniewski i Mateusz Pryczkowski, którzy odbywali praktyki duszpasterskie w naszej wspólnocie. W uroczystości wzięła udział delegacja z naszej parafii wraz z ks. proboszczem. 

Informacja dla nowych kandydatów do kapłaństwa:

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 2. własnoręcznie napisany życiorys,
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. metrykę chrztu i bierzmowania,
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 9. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 10. wydrukowany z systemu IRK (www.umk.pl/kandydaci) i podpisany formularz podania,
 11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł. – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 9 lipca 2018 r. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD po ich ogłoszeniu.

Zasady rekrutacji dostępne są na: www.portal.umk.pl.

19 maja 2018

powrót